Besiktning av skyddsrum

Som behörig kontrollant av skyddsrum certifierad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utför jag:

  • Skyddrumskontroll
  • Skyddsrumsstatus
  • Skyddrumsyttrande
  • Skyddsrumsintyg
  • Avvecklingsbesiktning

Det finns ett stort antal skyddsrum i den befintliga bebyggelsen och dessa ska enligt riksdagens beslut bevaras och underhållas för att kunna utgöra en resurs på lång sikt. Ingrepp i byggnader som innehåller skyddsrum och som inte görs på ett korrekt sätt kan medföra att skyddsrummet förlorar i skyddsförmåga, även om senare försök att rätta till de felaktiga ingreppen görs. Vidare kan enskilda drabbas av onödiga kostnader om ett skyddsrum förstörs genom byggnadsåtgärder och den enskilde kan då föreläggas att återställa skyddsrummet.

För att i möjligaste mån förhindra att byggherrar och fastighetsägare försätter sig i sådana situationer att befintliga skyddsrum förlorar i skyddsförmåga finns en särskild paragraf om detta i plan- och bygglagen (10 kap. 17§). Denna avser att uppmärksamma de i byggprojektet inblandade aktörerna på att skyddsrumslagstiftningen måste beaktas vid byggprojekt som rör befintliga skyddsrum.

Bild på skylt med en blå triangel i en orange kvadrat och ordet skyddsrum

Alla byggnadsåtgärder inom aktuell byggnad som direkt eller indirekt kan komma att påverka skyddsrumsfunktionen omfattas av bestämmelserna i plan och bygglagen.
För att tillgodose kraven i 10 kap. 17 § plan och bygglagen ska byggnadsnämnden kräva redovisning från byggherren.
Nämndens inhämtande av information om förekomst av skyddsrum ska genom att byggherren uppmanas att senast vid det tekniska samrådet redovisa om den aktuella byggnaden innehåller ett skyddsrum. Informationen om detta hämtar byggherren från Skyddsrumsregistret hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

 

Köp av fastighet med skyddsrum

Funderar du på att köpa en fastighet som innehåller ett skyddsrum tänk då på att du som ägare av fastigheten är skyldig att underhålla enl 4 kap 2§ Lagen om Skyddsrum, så det behåller samma funktion som när de byggdes. Som ny ägare övertar du det ansvaret.

Har någon åverkan eller ombyggnad skett i skyddsrummet kan det bli mycket dyrt för ägaren att återställa detta.

 

Ägare av skyddsrum

MSB har som mål att utföra besiktningar av skyddsrum var 10:e år.

Är ditt skyddsrum inte i ordning då kan det bli kostsamt. Vet ni med er att ni har saker som bör åtgärdas kan det vara bra att göra en besiktning innan MSB dyker upp. Detta för att budgetera för eventuella kostnader samt att kunna utföra åtgärderna i lugn och ro.

 

Ombyggnation i fastighet med skyddsrum 

Skall du göra en ombyggnad i fastighet med skyddsrum kontakta mig innan ni utför detta. Det kan vara ett billigt sätt att undvika stora kostnader längre fram vid en besiktning från MSB.